Být léčitelem - je nebezpečné?

Sergej Lazarev zkoumal, co se děje při běžném léčení, kdy léčitel například předá negativní energii pacienta domácímu zvířeti, rostlině, voskové figuríně, vodě, středu Země nebo vesmíru, anebo tuto energii různými způsoby spálí.

Na úrovni pole (tj. naší aury) tato energie, která je potenciálně agresivní, přechází do pole tohoto objektu, deformuje ho a automaticky se vrací do pole léčitele a jeho příbuzných. Takto dochází k dvojitému negativnímu účinku. Cílový objekt se deformuje a léčitel dostane zpátky přesně stejnou energii, kterou se pokoušel odstranit.
Prostřednictvím společného energetického pole, pak trpí nejen léčitel, ale i celý jeho rod.
Každá léčebná metoda, která nemá za cíl duchovní rozvoj člověka, vede k destrukci, varuje Sergej Lazarev.
Odstranění příznaků není v žádném případě léčbou.

Rodiče utváří fyzický stav i osud svých dětí
Rodiče, děti a vnuci představují na úrovni energetického pole jednotný celek. Chování a emoce rodičů mají bezprostřední vliv na fyzický stav jejich dětí. Pokud se tedy změní psychika rodičů, změní se také fyzický stav jejich dětí.
Pokud se chováme negativně ve vztahu k našim blízkým, vytváříme tím deformace (poškození aury) jak ve svém, tak v jejich energetickém poli. Působí to jako dlouhodobé zablokování zdravého a šťastného života, neboť vlivem těchto deformací už není naše pole v souladu s vesmírným polem, které nás obklopuje. A právě vesmírné pole se neustále stará o to, aby blokovalo tyto deformace, neboť mohou ohrozit vesmír jako takový.

Tento princip ovlivňuje každého z nás jinak. V závislosti na tom, jaký máme vztah k životu, může tento vliv zeslábnout a nebo zcela zmizet. Pokud je například člověk dobromyslný, tento vliv se podstatně ztlumí.
A pokud milujeme Boha celým svým srdcem, pracujeme na sobě a usilujeme o duchovní růst, může tento vliv zcela přerušit.
Sergej Lazarev říká: Hlavní je pochopit a uvědomit si své prohřešky a prostřednictvím pokání docílit duševní harmonie.

Musíme však zcela změnit svou představu o světě a vždy klást na první místo Boha. To se promítne do našeho vztahu k životu. Pokud si budeme neustále uvědomovat, že naše fyzické tělo je pouze nositelem této božské podstaty, která se nachází v našem srdci a neustále se rozvíjí a snaží se projevit, je to dobrý začátek.
A pokud uvidíme božskou podstatu také v ostatních, v každé rostlině, v každém zvířeti a ve všech prvcích a víme, že všechno, čím jsme nebo co máme, není výsledkem našeho vlastního já, ale má svůj původ od Boha, budeme žít ve stavu nekonečné vděčnosti.
Když vnímáme lásku k vesmíru, dostáváme velké množství energie, vysvětluje Sergej Lazarev. Musíme si být vědmi toho, že energii, kterou dostáváme skrze vyšší pocity, léčí naše tělo, osud i duši. Konzumní myšlení naopak vžy vedou k degradaci.

Například pokud je deformace matky a dítěte shodná, stačí opravit tuto deformaci v poli matky a dítě se může doslova uzdravit okamžitě. Zdraví dítěte je velmi závislé na chování matky, zejména v posledních měsících těhotenství.
I otec nese určitou odpovědnost: Rodiče předávají svým dětem veškeré informace o svém chování a o chování svých předků a na základě těchto informací se utváří osud dítěte, jeho fyzické tělo, povaha a mravní zásady.
Dokonce se může stát, že děti budou prožívat těžké a nezvládnuté situace svých dědečků a babiček, či ještě vzdálenějších předků - ve vztazích či kvalitě zdraví. Například i babička, která nevyslyšela lásku k milovanému člověku a dala přednost jinému movitému člověku, může přejít jako porušení vyššího zákona do podobné zkušenosti nenaplněné lásky její vnučky. Pokud babička porozumí své špatné volbě, může být její vnučka okamžitě zbavena svého trápení.

Z této zkušenosti se Sergeji Lazarevovi ukázalo, že nejzávažnějším lidským proviněním je zabití lásky, které se projevuje v nejrůznějších formách. Všechny ostatní hříchy jsou druhotné a jsou pouhými následky nedostatečné lidské lásky k Bohu, vesmíru, příbuzným, dětem a lidem vůbec.
Rodiče nejen předávají dětem svou karmu, ale také nesou odpovědnost za chování a činy svých dětí na úrovni pole.Myšlenky a chování dítěte i naopak také mají vliv na stav pole rodičů, tedy na jejich osud, ducha i zdraví. Tento proces začíná už v osmém roce života dítěte.
Pokud se člověk nepokusí zjistit příčinu svého provinění, nebude se upřímně kát a prosit za odpuštění, bude takové potíže (např. prokletí) působit po celý jeho život!
Mnozí lidé se domnívají, že pokud máme o někoho starost, jedná se o projev lásky a starostlivosti. Vesmír má však odlišný názor. Starosti bohužel také vyvolávají deformaci v poli a mohou vést k nemoci.

Sergej Lazarev také zkoumal, jaké požadavky klade vesmír na ty, kteří chtějí přežít. Je nezbytné spojit to, co bylo dříve považováno za nespojitelné. Člověk, kterému je v následujících letech souzeno přežít, musí být svatým, podnikatelem i průměrným člověkem v jedné osobě.
Tím spíše, že potenciál duchovní síly každého člověka se zvyšuje. Proto jsou důsledky každého negativního vlivu stále vážnější. Je velmi důležité, aby člověk dnešní doby kontroloval své myšlenky, emoce a slova. Pravidelně se musí věnovat sebeanalýze, aby pochopil, co je potřeba ještě očistit, za co prosit o odpuštění a v čem se má změnit.

Když se člověk ve svých myšlenkách obrací k Bohu, aby mu odpustil jeho hříchy, tak se jeho duše a tělo mění zásadním způsobem. V této chvíli člověk uzná svoji nedokonalost, otevře se Stvořiteli a dostane se mu od Něj síly, aby se mohl změnit a dostal se tak do harmonie s vesmírem.

Správné pokání však vyžaduje správné vnímání světa. Abychom zjistili, kde jsme se zachovali nesprávně a kde jsme porušili zákony, musíme nejprve vesmírné zákony znát. Pokud se budeme těmito znalostmi řídit, vyléčíme svou duši i tělo.

Co to vlastně jsou informační a energetická pole?
To, čemu říkáme vědomí, pocity a emoce je ve své podstatě pole. Existuje tu dialektický vztah. Jsou tu vrstvy vědomí a pocitů, které jsou závislé na těle. Ale jsou tu také úrovně vědomí (?), pocitů a emocí (podvědomých), které naopak určují tělo, zdraví a osud člověka a tedy také jeho budoucnost. S. Lazarev je nazývá superhlubinnými emocemi. Deformace superhlubinných emocí prostřednictvím pocitů agrese, jako je nenávist, pocit křivdy nebo sklíčenost mohou vyústit v nemoc nebo nepříjemnosti v našem osudu a mohou nám zkazit budoucnost. Ukazuje se tedy, že naše nemoci a neštěstí mají svůj původ právě v těchto superhlubinných emocích a pocitech.
Duše je tedy ve vztahu k vědomí a tělu prvotní.
Potom objevil Sergej Lazarev další věc. Při pozorování nemocných dětí si všimnul, že deformace v poli dítěte kopírují deformace pole matky. S. Lazarev dospěl k závěru, že superhlubinné emoce mohou být dědičné a že pocity matky ovlivňují povahu a osud ještě nenarozeného dítěte. Pokud matka například pociťuje před početím nebo během těhotenstvím agresi, vede to k různým onemocněním samotného dítěte. Pokud matka změnila svůj vztah k událostem, které se staly, povaha dítěte se změnila, nemoci zmizely a změnil se také osud.
Během pozorování stovek a tisíců pacientů si Sergej Lazarev všimnul, že celou řadu emocí si lidé neuvědomují, ačkoliv on sám je zřetelně vidí. Postupně dospěl k závěru, že pocity, které člověk nevnímá na úrovni vědomí, přechází do jeho podvědomí. Jinými slovy hlavní emoce, které určují zdravotní stav, povahu a osud člověka, se nachází v jeho podvědomí.
V našem podvědomí, jak se ukázalo, není promlčecí lhůta.
Podvědomí na rozdíl od našeho vědomí nezapomíná. Podvědomí si přesně pamatuje všechny naše pocity, přičemž nejen od narození, ale i z období těhotenství a dokonce i z minulých životů.
Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství. Pochopil jsem, že jedním z vůbec nejlepších léků je dodržování přikázání a láska v duši. V mém výzkumu se věda začala spojovat s náboženstvím. Zjistit jsem, že víra v Boha, morálně správné chování a láska v duši mohou postupně člověka zbavit i těch nejtěžších nemocí. Čistota duše určuje zdraví a osud člověka. Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i budoucnost.
Pokud budeme na první místo klást lásku k Bohu, tak se z lásky k jinému člověku nestane vášeň nebo připoutanost a nebude zabíjet.
Takto se tedy ukázalo, že jedním z nejlepších léků pro duši, ducha a tělo je přesné stanovení priorit a správné vnímání světa, které musí být založené na pochopení vesmírných zákonů. Během sezení se svými pacienty, kdy jim tyto zákony vysvětlovat, měl Sergej Lazarev mnohokrát možnost pozorovat, jak se díky pochopení těchto zákonů pacientům narovnávaly deformované energetické strutury a zároveň se v jemných strukturách zlepšoval jejich osud a zdraví. Za nějakou dobu se z vnitřní čistoty stala čistota vnější. Mizely nevyléčitelné choroby, měnila se povaha, zachraňovaly se rozpadající se rodiny a uzdravovaly se děti. Znamená to, že pochopení léčí. Pochopení člověka mění... nejdůležitější je pochopit, že smysl života spočívá v posilování lásky v duši. A podstata jakéhokoliv náboženství spočívá v posilování jednoty s Bohem.

V poslední době dospěl Sergej Lazarev k závěru, že příčina rozvracení naší civilizace nespočívá v politice a ekonomice, ani v nemocech, ekologii nebo v živelných pohromách. Skutečnými příčinami bližícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti. Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor všeho ostaního, zapomněl, že duše je prvotní. Proto všichni svou prací usilujme o co nejrychlejší změnu způsobu myšlení lidí. Jenom tak může být celé lidstvo zachráněno.

Jistě jste si povšimli faktu, že ve svých promluvách (velice nepatrná část uvedena v jiných rubrikách) nejslavnější americký prorok, mystik, jasnovidec, léčitel - Edgar Cayce apeluje a poukazuje na stejné žebříčky životních hodnot jako vědec Sergej Lazarev.

První premisou z níž vycházejí Cayceovy promluvy, je jednota všech sil. Jsou to síly Života, Světla a Lásky.
My všichni jsme duchovní bytosti. Boží děti, které žijí nepřetržitý život, začínající ještě před počátkem a přesahující svůj konec.
S touto kontinuitou ve vztahu k pozemskému životu souvisí zavedení pojmů reinkarnace, karma a milosrdenství.
Za nejdůležitější v životě, je v promluvách považována správná motivace a stanovení kritéria, jímž poměřujeme své veškeré záměry a jež nazýváme Ideál. V promluvách se říká, že existuje v trojrozměrném vědomí a že se učíme užíváním trojrozměrných pojmů. Hovoří se v nich nejen o trojrozměrném Bohu, ale také o trojjedinné povaze člověka. Vždy je třeba uvažovat z úhlu pohledu - tělesné, mentální i duchovní oblasti v člověku. Duch je život. Mysl je stavitel, a výsledkam je tělesné. Zvláštní důraz se klade na mysl, která je tvořivou částí naší bytosti. Stáváme se tím, nač se naše mysl upíná.
Předkládané informace vždy trvají na tom, že dokážeme odpovědět na všechny otázky, budeme-li naslouchat Duchu ve svém nitru. Musíme se naučit mu věřit, že nám poskytne správné informace, vedení i pomocnou ruku při léčení. Důvěře se učíme zejména cvičením meditačního klidu.
Je nutné, abychom se odprostili od svého Já. V každém z nás sídlí nižší Já, jehož hlavním problémem, je vzpurný duch. Jednoho dne se každý z nás musí od tohoto vzpurného ducha oprostit.
 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz