OSOBNÍ ZDRAVÍ + HOLISTICKÉ LÉČENÍ

Duch je život, Mysl je stavitel, a Fyzické je výsledkem.

Fyzické tělo je strukturou (vzorcem), univerzálního vědomí.  (2787 - 1)

V celém vesmíru není větší továrny, než jakou je lidské tělo ve svém přirozeném normálním reagujícím stavu. (1800 - 21)

Lidské anatomické tělo je jako fungování dokonalého stroje, který - je-li udržován v náležitém funkčním stavu - dokáže nejen zásobovat sám sebe vším, co potřebuje pro svou práci, ale opatřovat si zároveň to, co je nutné k doplňování sil. (4999 - 1)

S každým dalším vědeckým krokem k důkladnějšímu poznání lidského těla, se objevují nové detaily, které jen umocňují úžas nad tímto zázrakem. Naše srdce například tluče s frekvencí sto tisíc úderů za den,  denně protlačí 27 700 litrů krve, více než 154 000 kilometrů dlouhým labyrintem cév. Aby se krev neustále obnovovala, vznikají každou vteřinu tři milióny nových červených krvinek. Když si při tom člověk uvědomí, že tohle je jen několik z mnoha tisíc dějů, které nepřetržitě probíhají v našem těle, musí ho to naplnit posvátnou úctou. Fakt, že 70 biliónů našich buněk, z nichž každá má desetitisíckrát více molekul, než Mléčná dráha hvězd, pracuje ve vzájemném souladu a koordinaci, se nedá nazvat jinak, než zázrak.
Edgar Cayce, jsa plně tento zázrak vnímat, uváděl v mnoha svých promluvách biblickou analogii o tom, :
že tělo vaše jest chrámem Ducha svatého ve vás. (1. epištola Korintským, 6*19)
Výklady tuto analogii ještě dále rozvíjí a hovoří o tom, že tělo slouží jako chrám pro naši duši a že Bůh se s námi v tomto chrámu setká - království Boží tak můžeme nalézt v nitru sebe samých. Ve výkladech se také opakovaně praví, že to bude úkol obtížný, ne-li nemožný, pokud onen chrám neuvedeme do náležitého pořádku.

S příslibem obnovy tak přichází také pobídka, abychom přijali všechnu svou odpovědnost za utváření vlastních těl.
Nový Zákon vypráví příběh o tom, jak Ježíš jednou přišel do chrámu v Jeruzalémě a shledav jej plný zkaženosti, vyhnal z něj penězoměnce, tázaje se jich .: Co jste učinili z domu mého Otce?
Následující výklad obráží tutéž nesmlouvavou přímost.:
...A když dochází ke vzpourám těla a mysli proti tomuto, je nějaký div, že atomy těla způsobí vysoký tlak, nebo bolesti, hnisající vředy, nebo způsobí vyrážku, nebo špatné trávení? Neboť všechno toto není než vzpourou pravdy a světla, chybou a napravením ve fyzickém těle.
Neboť tvé tělo je vskutku chrámem živého Boha. Co všechno jsi zavlekl do tohoto chrámu?  (3174 - 1)
Jako chrám, i tělo potřebuje být trvale pročišťováno a zbavováno nečistot, jak bys činil při každé službě tomu, před kým se skláníš v úctě?  (2067 - 3)
Každý z nás by si potřeboval udělat přehled o tom, jak se o svůj chrám stará on sám.
Všichni na svém zdraví máme co zlepšovat, a všichni k tomu máme dostatek času. Jeden muž, se kdysi Cayce zeptal, zda by své tělo mohl dovést k dokonalosti. Cayce mu odpověděl.: že ano, ale že by k tomu bylo za potřebí nejméně třiceti životů. Nemusí nás to nijak lekat - výklady nám totiž zároveň také říkají, že  po nikom není nikdy žádáno nic jiného, než aby dělal to, co v tu chvíli ví, že dělat má. Budeme-li den po dni žít v souladu s tím, co zrovna víme, vždycky nám bude v pravý čas dán následující krok.
Tao-Tsu autor spisu Tao Te Ting nám říká, že - cesta dlouhá tisíc mil začíná jedním krokem. 

Několikrát jsem v podrubrikách zmínil slovo Holistické. Co si vlastně pod tím slovem, či pojmem představit? Je vůbec možné tímto způsobem působit, přijímat, dávat, ovlivňovat, stimulovat, harmonizovat, léčit - jak sebe samého, tak kohokoli - lidskou či jakoukoli živou bytost? Toť otázka k zamyšlení. Níže si dovolím prezentovat  poznatky, prožitky, promluvy, výklady  - EDGARA CAYCE.
Byl a je považován za největšího mystika, proroka Ameriky VŠECH DOB. Vědecká i lékařská obec je doslova šokována přesností a pravdivostí jeho promluv. Většina jeho výkladů je zdokumentována a uložena v institutu ve Virginia Beach, ve Státě Virginia, USA. Dodnes je studují vědci a lékaři všech zemí. Výklady poskytoval v tranzu (hypnotickém stavu). Myšlenky mu byly předávány prostřednictvím UNIVERZÁLNÍHO ZDROJE.
O jedinečném díle tohoto génia se zmíním v samostatné rubrice. K dokonalému pochopení přínosu lidstvu, je nutné prostudovat bezpočet literárních děl (bestsellerů), které byly o tomto jedinečném mystikovi napsány.

Edgar Cayce nechápal pojem - být vyléčen, či - být znovu celistvý, jenom jako absenci bolesti či příznaků v běžném slova smyslu. Celistvostí rozuměl proces splynutí nebo vyladění, jednotu fyzického a mentálního s duchovním. Přirozený stav naší duše, to je splynutí s Boží vůlí, a vesmírem, s bližními i se sebou samým. V tomto vymezení není nyní nikdo z nás celistvý a všichni potřebujeme léčit. K dosažení celistvosti je třeba, abychom dospěli k souladu s tím, pro co jsme byli stvořeni.
Jako Boží děti jsme byli stvořeni z Jeho touhy po společnosti a z jeho přání mít někoho, kdo by dál tvořivě spolupůsobil v Jeho díle. Abychom dosáhli celistvosti, musíme se stát hodni svého poslání v Jeho stvoření. Musíme žít dynamicky a tvořivě, abychom mohli sloužit jako kanály pro průtok jeho Ducha. Být v pořádku - neboli - Být celistvý, není pasivní stav, ale aktivní a dynamický proces.
Jako tělesné, mentální a spirituální bytosti jsme obdařeni bohatým - Funkčním potenciálem. Celistvosti nelze dosáhnout, pokud těchto funkcí aktivně nepoužíváme. Krevní céva nemůže být zdravá, pokud v ní neproudí krev, zdravý není ani sval, který neprovádí kontrakce, stejně jako kloub, který se nepohybuje. Máme nohy určené k chůzi. Jak bychom mohli mít zdravé nohy, když nechodíme? Jsme krásně stvořeni ke krásným činnostem. Jak bychom mohli být zdraví, nevyužíváme-li všech svých možností?
Znamená-li celistvost dynamický život ve vnitřním souladu s Bohem, čím je pak nemoc? Promluvy Edgara Cayce říkají, že všechny nemoci pocházejí z hříchu, ať se nám to líbí nebo ne. Chceme-li dobře pochopit hloubku této analýzy, musíme se znovu podívat na to, co vlastně rozumíme slovem hřích.
Co je to hřích? Musíme se zbavit názoru, že hřích vzniká prostým neuposlechnutím jakéhosi planého moralizování. Existují zákony, kterým říkáme univerzální. Svou svobodnou vůlí a z ní plynoucími činnostmi dosahujeme souladu, nebo naopak nesouladu s těmito zákony. Když se dostaneme do nesouladu s celkem, vzniká hřích. Tento nesoulad se v nás usadí, obsadí tělesnou, mentální i duchovní oblast naší bytosti a projeví se jako choroba. Léčení pak začíná, když nás naše přání, rozhodnutí a jejich praktická aplikace počnou vést k harmonii s Celkem.

INTEGRACE A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ
Základem holistického léčení je vyrovnaná, integrovaná a správně časově rozvržená tělesná, mentální a duchovní aktivita, jejímž cílem je dosažení celistvosti. Není to pouhé znásobení terapeutických prostředků ani prosté spojení konvenčních a netradičních metod léčení. Cayce často radil lidem, aby prováděli po určitou dobu, např. po tři týdny, určitou činnost. Po tomto kroku, poté, co jej plně dovršíme, se mělo začít s novou fází aplikace. Toto zřetězení úkonů bychom, jak se praví v promluvách, měli zkoumat, abychom si osvojili holistický přístup, jehož důležitou součástí je i náležitá pozornost věnovaná správnému načasování a posloupnosti jednotlivých kroků. Nejde o to, abychom naráz absolvovali tolik léčebných procedur - copak byste květině dali všechnu vodu, kterou kdy bude potřebovat, najednou, naráz????

DUCHOVNÍ LÉČITELSTVÍ
Co bude znamenat, spojíme-li duchovní, mentální a tělesné hledisko? Nejprve uvažujme o duchovní oblasti. Duchovní přístup k léčitelství uznává Boha jako zdroj veškerého léčitelství, ale přiznává také, že veškeré léčivé síly vycházejí z Ducha uvnitř naší bytosti. Pojem duchovní v sobě zahrnuje soubor dalších pojmů, včetně cíle, záměru, přání, motivace a ideálu.
Cíl, tj. proč člověk chce být léčen, je nesmírně důležitý. Za Edgarem Caycem chodili lidé a ptali se ho, zda se mohou vyléčit. On se jich na oplátku ptal: proč o to stojí - aby se vrátili zpět k životnímu stylu, který je dovedl až k nemoci?

Všichni se vlastně chceme uzdravit z jednoho důvodu: abychom se neomezováni nemocí, mohli vrátit ke vzorcům svého dosavadního života. Můžeme však říci, že existují pouze dva dobré důvody, proč by nám mělo jít o vyléčení. Prvním je touha po změně, tj. změně vzorců chování, které nás dovedly až k chorobě, a druhým přáním sloužit lépe Bohu i ostatním lidem.
Duchovní léčitelství pak začíná, když přeorientujeme svá přání, cíle a ideály k jednotě tak, aby se staly kanálem, cestou pro průchod Ducha.


Hovoří-li se o pravidlech duchovního léčitelství, označují promluvy tělesné onemocnění na nejzákladnější úrovni jako porušení rovnováhy rotačních sil v poli atomů lidského těla. Nalézají-li se rotační síly atomů v rovnováze, pak jsou vytvořeny podmínky pro to, aby atomy, molekuly, buňky, tkáně, orgány i celý systém, organizmus, byly zdravé. Léčení vlastně představuje zesilování či   zeslabování sil v poli atomů tak, aby bylo dosaženo rovnováhy.(pro osvojení definice atomu je nutné se podívat do rubriky  - Co na to kvantová fyzika).

ÚLOHA ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU
Systém, který má největší schopnost koordinovat rovnováhu všech atomů v těle, je systém žláz s vnitřní sekrecí. Jsou-li probuzeny k činnost, vyladěny a pracují-li ve vzájemném souladu pod vedením vyšších center (čakry, energetické víry), zejména hypofýzy, mohou tyto žlázy vysílat hormonální zprávy všem buňkám těla, probouzet je k činnosti a vést je ke správnému fungování. Buňky pak na tyto pokyny k léčení reagují tak, aby ovlivnily všechny atomy a molekuly uvnitř sebe samých.
Jak je energie živého Ducha převáděna do trojrozměrného prostoru, v němž žijí naše fyzická těla?
K transformaci dochází na subatomární úrovni uvnitř atomu, kde vstupní energie dokáže vyvolat rovnováhu vibračních sil. Zde pak dochází k vlastnímu stvoření. Navíc se v těle nacházejí speciální kontaktní body (marmy), které jsou nejcitlivější, nejvíce reagují, na vstup duchovních sil - jsou to žlázy z vnitřní sekrecí. Proto je můžeme označit za duchovní centra či senzory, vyladěné na energii přicházející z jiných dimenzí.
 

HYPOFÝZA COBY DVEŘE
DLOUHO předtím, než začali endokrinologové udivovat své kolegy experimenty prokazujícími důležitost endokrinních žláz, na prvním místě hypofýzy, Cayce ve svém výkladu poznamenal.:  Nacházíme to, co spojuje mezimozek a hypofýzu, že může po pravdě být nazváno stříbrnou nití, která je tvořivým základem fyzického, mentálního i duchovního života, neboť poničení jednoho z nich způsobí oddělení duše od jejího pozemského příbytku.
O léta později oznámilo Medical Center Memo na Stanfordské univerzitě, že experimentální anatom dr. Philip E. Smith byl vyznamenán za svůj průkopnický výzkum jedinečné funkce hypofýzy. Jeho objevy byly považovány za tak významné, že byl zvolen do Národní Akademie Věd, stal se rytířem francouzké Čestné legie a prvním Američanem, který obdržel medaili Sira Henryho Dalea za vrcholný lékařský přínos. A vlastně objevil pouze to, co roky před tím tvrdil nevystudovaný Cayce. Lékařský tisk konstatoval, : Dr. Smith přesvědčivě prokázal, že pohlavní žlázy, štítná žláza a nadledvinky se nemohou vyvíjet nebo pracovat bez hypofýzy, nacházející se na spodině mozku.
Nikdo nestavěl hypofýzu výš než Cayce.: Hypofýza jsou dveře, jimiž pronikají fyzicky všechny reflexivní podněty skrze různé síly nervového systému. Je tím, k čemu a čím procházejí mentální aktivity, které produkují vlivy na představovací systém, stejně jako převládající rasové vlivy, nebo sílu krve samu o sobě. Dává soudnost a porozumění, toleranci a vztah k určujícím prvkům vlastního života.

JAK FUNGUJE DUCHOVNÍ LÉČITELSTVÍ
V každém z nás existuje vzor, zapsaný Zákon, prostřednictvím něhož můžeme do sebe načerpat Tvořivé síly. Ty jsou zdrojem léčitelských schopností, ať již léčíme sami sebe, ostatní lidi, nebo jakoukoli živou formu. Probudí-li se tento vzor u člověka, který chce být kanálem pro léčení ostatních, pak se kanál začne podobat jakémusi magnetu, díky němuž se dotyčný člověk dokáže sám vnitřně vyladit, nebo zapůsobit na vyladění jiných lidí či živé formy. V takovém případě ovšem léčitel i léčený musejí mít jednotný cíl, léčený musí opravdově hledat, se skutečnou touhou po uzdravení a po osobní změně.
Když si člověk, který hledá uzdravení, stanovil duchovní ideál a obrátil se na někoho dalšího s prosbou o pomoc, začnou být ona citlivá místa v těle, ony senzory, schopny přijímat pomoc, jež jim může být poskytnuta, a náležitě na ni reagovat. Pomoc může přijít z dálky (vzdálenost nehraje žádnou roli), vychází-li z modlitby či meditace, nebo být přímá, jako třeba u přikládání rukou.
Kanál není zdrojem léčivé síly, ale dokáže pomoci hledajícímu, když se vylaďuje na Ducha v sobě. Modlitba, zvláště je-li láskyplnou a harmonickou odpovědí člověku, který se upřímě snaží o změnu a chce lépe sloužit, přispívá k léčení daleko více, než si většina z nás dokáže vůbec představit.
Promluvy velice doporučují přikládání rukou, které bylo po staletí spojeno s mnoha nedorozuměními. Nemusí je nutně provozovat člověk, který má pověst léčitele. Přikládání rukou však zpravidla není záležitostí okamžiku, který, má-li příjemce dostatek silné víry, může přinést okamžité vyléčení. Spíše je třeba - jako je tomu i u ostatních léčebných postupů - provádět je po dobu několika dní, týdnů, nebo měsíců, aby napomohlo povzbuzení k úzdravě a celkovému vyladění.

MENTÁLNÍ LÉČITELSTVÍ
Když se opět zamyslíme nad mentálním léčitelstvím, připomeňme si, že všichni máme v sobě vzor celku a správného a zdravého naplnění všech funkcí. Stejně tak existuje v každém tělesném systému vzor pro správné fungování buněk v tomto systému.
Tyto vzory mohou být probuzeny a vedeny ke správné funkci prostřednictvím integračních a vyšších motivačních center těla, představivými silami mysli. Proto je při léčení třeba dodržovat jakousi mentální dietu., která podporuje užitečné a aktivující reakce, i to, že si člověk více váží ostatních, odpouští jim i sobě a jedná se smyslem pro humor.
Hudba, která zaujímá prostor mezi konečnem a nekonečnem, by měla být pevnou součástískutečného Holistického přístupu k léčení. Ještě mnohé o léčivých účincích hudby a lidského hlasu čeká na znovuobjevení.
Promluvy také velice uznávají sílu sugesce a staví se za její častější využití. Příležitostně se také doporučuje užití hypnozy k vyvolání a vedení léčivých postupů. Kromě mentální diety stimulující duchovní oblast nás promluvy nabádají, abychom při meditaci zakotvili v silách imaginace mysli svůj ideál. Hlubokou meditací lze vyvolat přímo tvořivé síly. Užívání pomůcek v léčitelství by se mělo blížit - normálnímu životu -, a sledovat, zda to, čím se léčíme - ať je to masáž, reflexní terapie, osteopatie či lahvička s vlaštovičníkovou tinkturou, nebo ricinovým olejem, nebo sklenice vody - má správný a požadovaný účinek.

TĚLESNÉ LÉČENÍ
Řekněme si nyní něco o léčebném využití postupů, jimiž se působí přímo na fyzické tělo. Veškeré zákroky je třeba provádět soustavně a důsledně. Jejich účelem je dodat tělesným buňkám náležité síly a stimuly pro jejich zdravější fungování.
Při léčbě fyzického těla je třeba brát v úvahu čtyři mimořádně důležité oblasti - pro jejich lepší zapamatování nám poslouží zkratka - C.A.R.E.  Sestává z počátečních písmen slov - Cirkulace, Asimilace, Relaxace, Eliminace.
Metody na podporu cirkulace (oběhu) zahrnují zejména a především masáže, cvičení a osteopatické (terapeutické) manipulace. Hovoříme-li o zlepšení asimilace, vycházíme z přesvědčení, že jídlo by se mělo konzumovat ve vyvážených kombinacích, s přiměřeným množstvím vody, maximálně do osmé hodiny večerní, dokonale kousat a jíst v klidu.
Relaxace znamená, že si vyčleníme dostatek času na odpočinek  a obnovení sil organismu. (V promluvách se říká, že většina lidí potřebuje spát osm hodin denně).
Pro správnou eliminaci (vylučování), není důležitý jen patřičný dietní program, ale také občasné výplachy střev, užívání přírodních projímadel, koupele v páře a další formy hydroterapie.

ZVLÁŠTNÍ ÚLOHA OSTEOPATIE A MASÁŽÍ
Podle promluv, by základem přímého tělesného léčení měla být osteopatine (napravování, rovnání) a masáže.
Tato metoda vychází ze základního předpokladu, že v těle existuje vzor a síla umožňující jeho normální fungování. Osteopatie a masáže nespočívají pouze s manipulací s páteří a s působením na svalové skupiny i tkáně, ale ovlivňuje také krevní a mízní oběh.
Teorie říká, že krev přenáší potřebné výživné látky a kyslík buňkám a odnáší od nich odpadní a toxické produkty, aby mohly buňky optimálně fungovat. Přimysleme si ještě velmi důležitou úlohu hormonů, které jsou také přenášeny krví a fungují jako poslové, nesoucí důležité zprávy do každé buňky v těle. Osteopatické manipulace a masáže se provádějí proto, aby podpořily krevní oběh a odstranily všechny blokády, zvláště ty, které působí na nervová centra. Osteopatie a masáže tedy, podle Cayceho výkladů, představuje nesmírný léčebný potenciál, protože uvádí v soulad, koordinuje, nervové systémy v těle.
S touto filozofií snad lépe pochopíme, čím jsou cvičení a masáže při léčení tak důležité.
Masáž hraje zvláště důležitou roli v tom, že podporuje oběh lymfatického systému - ten, jak víme, organismu pomáhá odolávat nemocem (je důležitou součástí imunitního systému) a čistí krev. Lymfatický systém nemá žádnou pumpu, jakou je např. srdce v krevním oběhu : masáž spolu s tělesným pohybem proto hraje v tomto systému, tak podstatnému pro zdraví a léčení, hlavní úlohu.
Užívání olejů (při masážích a obkladech), posiluje a vyrovnává tok životních sil organismem. Pochopivše úkol a význam cirkulace, dokážeme plněji docenit i význam náležité asimilace pro výživu tělesných buněk. Snad také pochopíme, že nezbytnou podmínkou k tomu, aby všechny živiny a stavební látky nutné pro regeneraci a vývoj organismu byly v těle správně distribuovány a náležitě metabolicky zpracovány, je také relaxace a odpočinek. Aby krevní oběh skutečně odnášel odpadní látky a toxiny z jednotlivých buněk, musí plně fungovat čtyři vylučovací systémy - tračník, ledviny, kůže a dýchací systém (hluboký nádech i výdech nosem).

DEFINICE
Holistické léčení můžeme tedy definovat jako probouzení touhy po dosažení jednoty s Celkem. Otevřeme-li se čistému Duchu, aby námi protékal v souladu s nejvyšším ideálem či motivačním cílem, soustřeďují se na tento ideál představivé síly naší mysli.
Dáme tělu instrukce, návod, jaký postoj zaujmout, a fyzicky mu - prostřednictvím koordinace nervových systémů a náležitou úpravou oběhu, poskytneme možnost, aby dosáhlo rovnováhy svých atomů.
Promluvy Edgara Cayce se více zaměřují na úplnost léčení, než na jeho rychlost.
Jednomu člověku byla např. nabídnuta kompletní léčebná kůra. Když se zeptal oč bude delší, než kůra dílčí, přišla Cayceovým prostřednictvím od ZDROJE tato odpověď :  Jde-li o den, nebo o rok, jaký je mezi tím rozdíl, podaří-li se vše, zdárně dokončit.
Ve výkladech věnovaných léčení, se velmi často objevuje formulace, že léčebné postupy musejí být vykonány - SOUSTAVNĚ A DŮSLEDNĚ.  Důraz na tato slova je tak silný, že bychom mohli dokonce říci, že jen v umírněné trpělivosti jsme pány své duše. Nerozvíjíme-li v sobě schopnost trpělivosti, nerozvíjí se ani duše a nemůže probíhat skutečné léčení.
Neexistuje tělesný stav, který by se nedal léčit za předpokladu, že se duševně ztotožníme se vzorem Celku, který nosíme v sobě. Příležitost pro léčení není nikdy ztracena, hlásíme-li se k naději, že Božím prostřednictvím můžeme znovu dosáhnout jednoty s živoucím Duchem.

 

 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz