víra v sebe sama

Člověk je tvořen svou vírou. Jak věří, takový je.              Bhagavad - Gita

.....slabosti v těle, jsou úleky duše.                                   Edgar Cayce, výklad (275 - 19)

Pevně se držte středu.                                                     Tao Te Ting

Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.          Kazatel 3*1

Nebo litera litera zabíjí, ale Duch oživuje.                        Druhá epištola Korintským 3*6

Sebekázeň je zpravidla láska, převedená v čin.              M. Scott Peck, M.D.

Nový zákon nás učí, že milost přichází jako dar od Boha, jako důsledek naší víry. Nedostáváme ji jako odměnu za své zásluhy nebo úsilí, to je podstatou oné první cesty. Milost přichází skrze sílu víry.... v Božské   (3249 - 1)
Víme, že sama víra může v naší fyziologii způsobit mohutné změny. Před dvěma tisíci lety se jedna žena dotkla lemu Ježíšova šatu a byla uzdravena z krvotoku, jenž ji sužoval již dlouhou dobu. Kristus jí vysvětlil, že zdraví ji vrátila její víra.
Velmi dramatickým negativním příkladem téže síly mohou být praktiky voodoo, užívané v některých kulturách. Existují doklady o mnoha příkladech úmrtí v důsledku voodoo. Oběť vždy o ortelu, který nad ní byl vyřčen, věděla, a pevně věřila v jeho moc.
Mezi další případy síly očekávání patří kupříkladu i tzv.  - syndrom falešného těhotenství - , v medicíně označovaný jako pseudocyesis. V takových případech dochází k tomu, že se ženám prostřednictvím jejich přesvědčení, že v sobě nosí dítě, zvětší a zcitliví prsa, zvětší se i břicho - a to do velikosti typické pro normální těhotenství, může dojít také k sekreci mléka. Některé ženy v sobě dokonce cítí pohyb plodu. Slavným příkladem tohoto jevu je například - těhotenství - , prožité v šestnáctém století Marií Tudorovnou. Trvalo devět měsíců a vyústilo ve dva záchvaty nepravých porodních stahů.

Rovněž zázračné léčení, léčení vírou, závisí na vnitřním přesvědčení. Ve své knize (Přesvědčování a léčení.......), zmiňuje lékař Jerome Frank experiment, který se uskutečnil v roce 1950. Týkal se tří hospitalizovaných žen. - jedna umírala na metastázovanou rakovinu, druhá měla chronické žlučníkové problémy a třetí se s obtížemi zotavovala z břišní operace - prakticky vypadala jako kostra potažená kůží. Ošetřující lékař, těchto žen požádal známého místního léčitele, aby se pokusil ženy na dálku uzdravit.
Léčitel se pustil do práce, a doktor o tom svým pacientkám neřekl. Nic se nestalo (tedy nic okamžitého a viditelného).
Potom ženám lékař sdělil, že se je léčitel pokusí uzdravit na dálku, a uvedl určitý den a hodinu. Tou dobou nedělal léčitel nic.
Ve stanovený čas se stav všech tří pacientek, začal dramaticky zlepšovat.
Ženě se žlučníkovými problémy se takřka naráz ulevilo, a mohla z nemocnice odejít domů a po několik let se u ní neobjevily žádné příznaky nemoci.
Pacientka po operaci byla trvale vyléčena.
Žena s rakovinou se ze silné anémie a retence tekutin zotavila natolik, že se mohla vrátit domů a znovu se ujmout vedení své domácnosti. Až do smrti se u ní neobjevily žádné další příznaky.

Vntřní víra je často posílena nějakým vnějším stimulem, ať už je to zmínka o léčiteli, anebo použití pilulky.
Koncem padesátých let se Dr. Bruno Klopfer účastnil zkoušek nového léku - Krebiozenu, který byl prohlašován za zázračný prostředek proti rakovině. Jeden pacient s pokročilým lymfomem, zasahujícím imunitní systém, reagoval na nový přípravek úžasně dobře. Jeho rakovinné nádory - tály jako koule sněhu. O několik měsíců později přinesly noviny zprávu, že dotyčný lék byl odborně diskreditován a obecně se považuje za zcela neúčinný. Pacientovi se během krátké doby nádory opět obnovily.
Dr. Klopfer, maje podezření, že původní vyléčení způsobila pacientova víra, nemocnému řekl - že on ovšem dostává novější, mnohem účinnější verzi léku, a pokračoval v léčbě - destilovanou vodou.  A veškeré nádory se opět rozpustily.
O několik měsíců později byly publikovány konečné studie o tom, že Krebiozen je jako lék zcela bezcenný. Nádory se u pacienta velice rychle obnovily a ten, krátce poté zemřel.

Ve svém výkladu radil kdysi Cayce jednomu chirurgovi, že pacientům může nejvíce pomoci svou schopností vytvářet v nich pozitivní víru, pozitivní přesvědčení.
........osobnost, která vyvolává naději, utváří důvěru, vnáší do vědomí ostatních lidí uvědomování si své vlastní víry, je velmi nutná.... A tak může tento člověk, prostřednictvím svých schopností k rozmluvám ..... pomoci více, mnohem více ...., než použitím léků, nebo skalpelu.   (5083 - 2)

Většina lékařů si dosud plně neuvědomuje moc, jakou víra v procesu uzdravování má. A tak jí také, zřídkakdy, používají k tomu skutečně největšímu možnému prospěchu. V jednom výkladu se praví, že když člověk dostane injekci s nějakou látkou, ale zároveň se mu řekne, že jde o látku jinou, bude jeho tělo reagovat nejčastěji tak, jako kdyby ve stříkačce bývala byla látka domělá.
To ostatně potvrdila řada pokusů. Jiný experiment, o němž se také zmiňuje Dr. Frank ve své knize, se týkal ženy, která trpěla ranní nevolností. Lékaři této ženě řekli, že dostane velmi účinný lék proti zvracení. Namísto toho jí ovšem podali Ipecac, přípravek, který se obvykle používá na pohotovostních odděleních, aby vyvolal okamžité dávení u lidí, kteří požili nějaký jed.
Když jí byl Ipecac podán dříve, vyvolával i u této pacientky zvracení.  Jakmile jej ovšem dostala pod hlavičkou účinného antiemetika, vedl u ní naopak ke zmírnění nevolnosti. Sonda umístěná v jejím žaludku objektivně potvrdila, že žaludek na medikaci nereagoval. Síla víry, síla přesvědčení, byla u této ženy větší, než síla léku. Lékařům, kteří jsou pyšní na nedávné splynutí medicíny s vědou, to všechno poněkud zavání magií. Většina z nich není ochotna využít a spojit z obou světů to nejlepší.

 

Věřte si ! Důvěřujte svým schopnostem! Bez obyčejné víry, ve své vlastní schopnosti nemůžete ani dosáhnout úspěchu ani být šťastnými. Se zdravou sebedůvěrou však můžete uspět.
Pocit nejistoty, nebo jistoty jsme si vytvořili tím, jak myslíme. Jestliže v duchu neustále upíráme pozornost k hrozivému očekávání strašných událostí, ke kterým by mohlo dojít, budeme jen neustále pociťovat nejistotu, a co je důležitější, budeme tyto události k sobě přitahovat. A ještě nebezpečnější je sklon vytvářet si silou myšlení zvláštní stav, kterého se obáváme.
Na jedné univerzitě provedli průzkum u šesti set posluchačů zapsaných na psychologii. Požádali studenty, aby označily svůj největší osobní problém. Sedmdesát pět procent uvedlo nedostatek sebedůvěry. Dá se s jistotou předpokládat, že stejné procento platí pro celou populaci všeobecně.

Činnost žádné planety či žádná fáze slunce, měsíce či kteréhokoliv jiného nebeského tělesa nepředčí vůli člověka - sílu jenž mu byla dána Stvořitelem na počátku, kdy se stal žijící duší s možností se svobodně rozhodnout. Z Ákašických záznamů zjišťujeme, že planetární pobyty mezi jednotlivými reinkarnacemi na zemi ovlivnily latentní i manifestované touhy a cíle této bytosti, stejně tak, jako každé jiné bytosti. Nicméně vězte, že žádná touha nepředčí to, co bylo každé bytosti dáno do vínku při jejím zrození, t.j.: její vůli.
Tento faktor odlišuje lidskou duši od duší všech ostatních tvorů na zemi.

V roce 1937 třicetiletá žena, jež od Cayceho obdržela výklad, mu napsala dopis, v němž se mimo jiné zmínila i o své depresi a letargii. Svůj stav popsala následovně:

.....asi od půlky listopadu trpím pocity deprese. Jaké jsou jejich příčiny nevím, ale předpokládám, že do značné míry je to důsledkem skutečnosti, že jsem vnitřně velmi nespokojená. Jsem nešťastná, neboť jsem nespokojená s celým svým životem a se sebou - nikdy jsem ničeho pozoruhodného nedosáhla a evidentně mně chybí ona jiskra, jež nutí lidi dělat velké věci. Trpím rovněž pocity osamělosti. Přestože bych ráda pracovala, nedostává se mi patřičné energie, znavené je jak moje tělo, tak i moje mysl i duše. Moje zdraví nebylo nikdy obzvláště dobré a tato skutečnost se patrně podepsala na mém stavu.

O několik dní později, 15. ledna 1937, jí Cayce napsal dopis a snažil se jí vysvětlit, jaký vliv její myšlenky mají na její život. Dlouho před tím, než začaly používat výrazy jako například - síla pozitivního myšlení,  Cayceovy výklady zdůrazňovaly, že 
mysl je stavitelem   -   a že každý člověk si svoji budoucnost buduje prostřednictvím svých postojů a emocí.
Edgar Cayce jí napsal:
.......Děkuji vám za váš dopis ze dne 12., dovedu se vžít do vašich pocitů, neboť i já mám období, kdy se proti člověku jakoby všechno spikne a nic mu nevychází a budoucnost vypadá černě. Jdna věc je, znát, co bychom měli dělat a úplně zcela jiného je to, co známe, uplatňovat v našem dennodenním životě. Uplatňujeme-li však to, co známe z praxe, stáváme se moudřejšími. Nezapomínejte rovněž na modlitbu a meditaci. Tělo je chrámem Boha a během meditace či modlitby se s ním v tomto chrámu setkáváme - naslouchejte proto onomu tichému hlasu přicházejícímu zevnitř. Během modlitby či meditace byste mohla použít následující slova.:
Jsem dítě nekonečného života, jenž ve mě pulsuje a jenž pro mne vybudoval dokonalý chrám. Mám-li v sobě dostatek lásky a víry, pak mně ochraňuje a řídí moje kroky. Každý den mi přináší zdraví, lásku, svobodu a klid mysli. A nyní Ti můj Bože za vše děkuji.
Přirozeně, že něco podobného můžete říct vlastními slovy. Neříkejte však příslušná slova každé ráno a každý večer mechanicky, myslete na to, co říkáte a snažte se naladit na Jeho přítomnost - tak se změní vaše zdraví a váš postoj k životu. Zkuste to.

Slavný psychiatr Dr. Karl Menninger řekl.: Postoje jsou důležitější než fakta.
Stojí za to si ta slova opakovat tak dlouho, dokud vás nezasáhne jejich pravdivost.
Žádná skutečnost, které musíme čelit, i kdyby byla sebeobtížnější, nemá takový význam, jako váš postoj k ní. Jinými slovy, každá skutečnost či okolnost má takový význam, jaký jí přisoudíme my sami. To, jak o tom, či onom přemýšlíte, může vést k vaší porážce ještě dříve, než se s ní pokusíte něco udělat
Pokuste se vždy přijímat s pokorou a vděkem skutečnost, která vás potká, ať se vám to v daný moment vůbec nemusí líbit. A pokuste se reagovat na vzniklou skutečnost tak, jak byste na ni reagovali ve svých krásných osmdesáti letech !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poprosím vás o jednu věc. Zpomalte na chvíli, nadechněte se, a čtěte předchozí řádky znovu a znovu, je v nich ukryta veliká moudroust.
Je to jeden z mnoha dalších přírodních zákonů. Těch zákonů, které vždy existovaly a existovat budou, bez ohledu na naše bytí. Tak proč se jim nepřizpůsobit? Proč jich nevyužít ve svůj prospěch?

KLIDNÁ MYSL - ZDROJ SÍLY

Očištění mysli samozřejmě nestačí. Když je mysl prázdná, musí do ní něco vstoupit. V mysli nemůže zůstat dlouho vákuum. Nemůžeme pořád chodit po světě s prázdnou hlavou. I když připouštím, že některým lidem se to daří. Ale v podstatě je nutné něčím znovu zaplnit vyprázdněnou mysl, protože jinak se dřívější zlé myšlenky, které jste vyhnali ven, znovu vkradou dovnitř.
Abychom tomu zabránili, musíme okamžitě začít naplňovat mysl zdravými a tvořivými myšlenkami. Brzy se staré myšlenky vzdají a opustí vás. A vaše duše se za krátký čas naplní mírem.
Během dne si občas nacvičujte myšlení pomocí pečlivě vybraných sledů uklidňujících myšlenek. Připomeňte si v duchu nejhezčí scény, plné pohody, které jste zažili.:
Představte si například překrásné údolí v tichu večera, kdy se stíny prodlužují a slunce klesá za obzor.
Vycházející slunce za zpěvu právě probuzených ptáků, kdy si mírný, vlhký, ranní vánek pohrává s vašimi kadeřemi.
Vybavte si stříbřité světlo měsíce dopadající na zčeřenou hladinu.
Připomeňte si moře líně omývající měkké písečné pobřeží.
Zžijte se s pocitem dravce, který svobodně přelétá nad vaší hlavou.
Naslouchejte zvuku horské bystřiny, jejíž kapky se tříští o oblázky vryté do úbočí skály.
Vnímejte energii matky přírody a sdílejte s ní její krásu.
Takové uklidňující představy budou působit na vaši mysl jako hojivý lék.
Používejte slova, mantry, afirmace, které vám pomohou s přeprogramováním mysli. Je jich nepřeberné množství, a účinkují vážně skvěle. Musíte jim ovšem věřit. Potom stvoříte vše, po čem toužíte (uvedu jich dostatečné množství v jiné kapitole).
Klid jako takový je nepochybně olejem na promazání rozbouřených myšlenek.
Nechť tě nic nerozruší, nechť tě nic nezastraší, všechno je pomíjivé kromě Boha. Bůh sám o sobě postačí.:
(citát jednoho mystika ze šestnáctého století).

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek
Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berle a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl,
před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš.
Ano dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet,
do nejdelších časů.
žalm XXIII, Bible
No po pravdě řečeno nemyslel jsem si, že zde tady a teď budu citovat úryvky z bible. Ale povím vám jedno, než začnete soudit,
zamyslete se a přečtěte si výše uvedené řádky znovu a znovu a znovu. Poznáte tu sílu v nich ukrytou. Poznáte v nich nedozírnou víru, která je nezbytná, ke stvoření toho, co si ve skutečnosti přejete. A těchto textů je v té skvělé knize celá řada.
Podařilo se mi zbavit předsudků a jsem smířený....................................................
Ocituji vám jedno moudro.:
Dokud se zabýváš tím, co si o tobě myslí druzí, nejsi svůj vlastní člověk.!!!!!!!
Teprve, až nebudeš potřebovat ničí souhlas budeš sám sebou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nezapomínejte na to nikdy, prosím !!!!!!!!!!

Slova která pronášíme, mají přímý a jednoznačný účinek na naše myšlení. Myšlenky vytvářejí slova, neboť slova jsou nositeli myšlenek. Ale slova také ovlivňují myšlenky a pomáhají určovat, pokud ne přímo formovat postoje.
Ostatně každá naše myšlenka existuje jen prostřednictvím slova. Tedy i při běžném hovoru užívejme pouze klidných výrazů, výsledkem toho budou i klidné myšlenky, a tudíž nakonec i klidná mysl.

Každý člověk by si měl jednou za dvacet čtyři hodin dopřát nejméně čtvrt hodiny absolutního ticha. Odejděte sami do nejtiššího dostupného místa, na čtvrt hodiny si tam sedněte, nebo lehněte a cvičte se v umění ticha. S nikým nemluvte. Nečtěte, nepište, přemýšlejte co nejméně. Přeřaďte své myšlení na neutrál. Představujte si svou mysl nečinnou a v klidu. Nebude to snadné. Především proto, že náhodné myšlenky se budou neustále snažit čeřit vaši mysl. Pravidelným cvičením, ale dokážete rušit tyto nepříjemné vlivy. Představujte si svou mysl jako vodní hladinu a sledujte, jak ji dokážete zklidnit téměř tak, že na ní není ani vlnka. A když jste dosáhli klidu, začněte naslouchat hluboko skrytým zvukům harmonie, krásy a Boha, které naleznete v prapodstatě ticha.
Thomas Carlyle řekl.: Ticho je živel, v němž velké věci utvářejí sebe sama.

Bez jasného komunikačního kanálu nemůžete očekávat, že vaše buňky budou reagovat na vaše přání a úmysly.
Odladění - je zkratkou pro přerušení vaší pozornosti, odsuzování vašeho těla a ignorování jeho signálů. Jako u čehokoli jiného existují různé stupně odladění. V závislosti jak moc odpojení budete, bude vaše tělo vysílat zpět stále nepříznivější reakce.: nepřítomnost radosti, sníženou vitalitu, nepohodu, otupělost a bolest.
Připomínejte si, že vaše tělo je spojkou mezi viditelným a neviditelným světem. Nejpříjemnější zážitky - lásky, tepla, krásy, sbližování a péče - sbližují tyto světy. Mají složku, které rozumí vaše tělo, a složku, které rozumí vaše mysl. Nechejte je, aby se spojily v jedinou. Potom bude proces naladění úplný.

Mozek je naladěn na místo, které je na samotné hranici věčnosti. Tím, že je zakotven tam, kde atomy nejprve začínají vibrovat, určujíce načasování celého vesmíru, našel váš mozek jediné místo, odkud lze ovládat čas. Ať již by tato představa mohla racionální mysli, závislé na hodinovém čase, připadat podivná, pro vaše buňky je věčnost důvěrně známým místem.
Fungují jako by byly nesmrtelné, jednoduše proto, že zažívají věčnost každou sekundu. Výzvou pro nás je přijmout funkční věčnost jako základní způsob života. Abychom toho dosáhli, musíme znovu probudit spojení mezi časem a věčností, které se říká duše.
V okamžiku, kdy přijmete představu, že čas nikdy nebyl vaším nepřítelem, bude možné, abyste se vymanili z jeho zničujících následků. Mysl krájí život na tenké řezy - dny, týdny, měsíce, roky - a doufá, že jich nashromáždí pokud možno co nejvíc, ale stále se hrozí konce, který nevyhnutelně nastane.
Naproti tomu vaše tělo žije v tom okamžiku a každý okamžik se přelévá do dalšího v jediný spojitý proud.
Vaším skutečným nepřítelem je přerušení tohoto proudu. Když se proud přeruší, nastane následující.: energie se zbytečně utrácí, spojení uvnitř těla je přerváno, v inteligenci těla se objeví mezery. To jsou sice neviditelné, ale reálné události. Jakmile se však naučíte obnovit proud, vaše tělo bude schopné opravit škody, k nimž došlo. Přirozeně se vrátí do stavu dynamické rovnováhy. V tomto bodu se celý proces stárnutí ukončí. Nikdo nemůže očekávat, že se mu podaří zastavit stárnutí okamžitě. Můžete však dosáhnout velkého rozdílu, když začnete už nyní. Vaším cílem je dát do souladu mysl s novým způsobem existence. Viděli jste (někteří z vás možná ne), jak důležitá je v této souvislosti meditace.
Meditace vystavuje mozek méně aktivnímu stavu a opakováním tohoto postupu si váš mozek zvyká na onen klid a ticho.

Tak chudá země jako Nigerie, se řadí výše mezi společnostmi na žebříčku štěstí. (zjištěno podle průzkumu, při kterém byli lidé dotazováni, jak šťastní jsou). Pokud jde o peníze, lidé jsou šťastnější, když se dostanou nad úroveň bídy, ale jakmile mají zajištěny základní potřeby života, tak další zvýšení příjmů ve skutečnosti snižuje jejich šanci cítit se šťastně. Studie lidí, kteří vyhráli v loterii, zjišťují, že do jednoho či dvou let nejenže na tom jsou hmotně hůře, ale většina z nich tvrdí, že by si nejvíc ze všeho přáli nikdy nevyhrát. Platíme draze za to, že se zuby nehty držíme vnějších okolností jakožto míry toho, kdo jsme.

 

 

SÍLA POCITŮ, SÍLA LÁSKY V NAŠEM SRDCI 

V těle člověka, existuje síla  -  Obrovská síla.
Podle předků, je to nejmocnější síla ve vesmíru.
Na začátku dvacátého století filozof Nevil prohlásil, že uvnitř každého člověka je síla, proti níž, žádná pozemská síla nic nezmůže.
Tou silou je láska - nezdolná neochvějná, čistá láska, která přetéká z našich srdcí. Pokud máte uvnitř sebe tento druh lásky, tak spolu s vírou, dokážete vše.  Úplně vše.
Klíčem k zámku od kouzelného života, je vibrace - lásky.
Zapamatujte si to prosím.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
(Korintským 13, 4-7)


Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz