zákon přitažlivosti, energie přitažlivosti

SÍLA POCITŮ, SÍLA VÍRY A SÍLA LÁSKY V NAŠEM SRDCI 

Vaše tělo je neomezené. Přenáší energii, tvořivost a inteligenci celého vesmíru.
V tomto okamžiku naslouchá vesmír vašima ušima, vidí vašima očima a vnímá vašim mozkem.
Účelem vaší vezdejší existence je umožnit vesmíru, aby se vyvíjel.
Vaše tělo není ničím jiným, než vesmírem v pohybu.
Znovu objevit tělo znamená změnit celý vesmír.

V těle člověka, existuje síla  -  Obrovská síla.
Podle předků, je to nejmocnější síla ve vesmíru.
Na začátku dvacátého století filozof Nevil prohlásil, že uvnitř každého člověka je síla, proti níž, žádná pozemská síla nic nezmůže.
Tou silou je víra - soucit - láska - nezdolná, neochvějná víra v prozřetelnost - čistá láska, která přetéká z našich srdcí. Pokud máte uvnitř sebe tento druh lásky, tak spolu s vírou, dokážete vše.  Úplně vše.
Klíčem k zámku od kouzelného života, je vibrace - lásky.
Zapamatujte si to prosím.

Není to proces samotného myšlení, i když myšlenky jsou velice, velice důležité, ale myšlenky sami o sobě bez patřičných pocitů, vibrací se nedokákáží sladit s vesmírnou energií.  Předkové dělali rozdíl mezi myšlenkami, pocity a emocemi. A jsou to pocity, které se soustředí v našem srdci. Mění v něm elektrické a magnetické pole. A ta pole doslova mění to, z čeho je svět kolem nás stvořen. Věda ukazuje, že měníme-li pole v němž je atom, měníme i ten atom. A my jsme z atomů stvořeni. Prožíváme li tedy ve svém srdci pocity - pocity lásky, měníme pole. To spojuje to z čeho je vše stvořeno. A my měníme svou fyzickou realitu způsoby, které se zdají být zázračné.

Institut výzkumu srdce, což je nejznámější výzkumný institut srdce, ukazuje, že naše srdce mají kolem sebe energetická pole, která jsou pět tisíckrát silnější, než energetické pole mozku. Srdce je pro nás opravdový zdroj energie.
Pokud chceme něco jen od své hlavy, může to trvat opravdu dlouhou dobu, ale pokud to umocníme pocitem lásky v našem srdci, pocitem, že toho mohu dosáhnout, pocitem, že toho dosáhnu a věřím v to celým svým srdcem, pocitem lásky v pozadí této myšlenky, potom jsme nasměrováni na cestu znamenité akce, která nám přinese to, po čem toužíme.

Sanskrtské tradice mají centrum o sedmi energiích, neboli systém sedmi čaker. Horní tři se vztahují k myšlenkovým, nebo logickým procesům. Aktivujeme je, přemýšlíme-li o něčem. Představujeme si třeba dokonalý vztah, nebo mír mezi národy. Ale do života je můžeme pozvat jen tehdy, dodáme-li do dané myšlenky sílu emoce. Emoce vychází z dolních tří čaker, tvořivých center v těle. Vdechujeme-li sílu emoce, do naší myšlenky, naplňujeme tuto myšlenku životem. Obě energie se setkávají v jediném centru. Tím centrem je naše srdce. Pokud jsou myšlenky dostatečně čisté, a víra v ně nezdolná, vibrace těchto myšlenek je
vyzve do života. Vaše meridiánová mřížka se spojí s vesmírnou energetickou mřížkou. Jinými slovy, vaše i vesmírná vibrace se sladí a vy začnete vědomě tvořit svou realitu po které toužíte.

Je důležité si uvědomit, že vaše tělo je skutečně produktem vašich myšlenek.
V lékařství nyní začínáme chápat, do jaké míry povaha našich myšlenek a emocí fakticky rozhoduje o fyzické podstatě a uspořádání a fungování našeho těla.
V léčitelství víme o placebo efaktu. Placebo je něco, co údajně nemá na tělo žádný vliv ani účinek, něco jako pilulka cukru. Řeknete pacientovi, že je stejně tak účinné. A co se nestane? To placebo má úplně stejný účinek, ne-li větší, než lék, který je k tomu určen. Takže největším faktorem v léčitelství, je lidská mysl spojená s vírou pro danou věc.

JAK MLÁDNOUT, JE MOŽNÉ NĚCO TAKOVÉHO ŘÍCI? ZDROJ SKRZE EDGARA CAYCE V PROMLUVÁCH
PRAVÍ NÁSLEDUJÍCÍ.:

Již po staletí lidé hledají elixír, který by jim navrátil mládí. Ponce de Leon se stal nesmrtelným, když ne kvůli zázračné vodě, při jejímž hledání probádal celou Floridu, tedy alespoň díky tomu, že se stal legendou, o níž se v dějepisu učilo několik generací amerických školáků.
Sledujeme-li promluvy Edgara Cayce, zjistíme, že cíl tohoto hledání leží v naše nitru. Ve výkladech nalezneme jak některá překvapivá tvrzení ohledně možnosti omládnout, tak pokyny, jak s regenerací začít.

Udržujte v činnosti epifýzu a nezestárnete - budete stále mladí   -   se praví v promluvách

.............kdyby u lidí správně probíhala asimilace a vyměšování, mohli by si prodloužit život jakkoli by si přáli  -  se též praví v promluvách.

Jak máme při hledání  fontány postupovat, vyvěrá-li pramen přímo z nás? Klíč najdeme ve výrazu - holistické, celostní léčení
( jinými slovy - zákon přitažlivost - tvořivá síla mysli ).
Zamyslíme-li se nad tímto pojmem, zjistíme, že slova, z nichž sestává, se svým výrazem vlastně dublují. Opravdové léčení, je totiž znovudosahováním celistvosti, ucelenosti. Výraz holistický, celostní, však zde má označovat a připomínat zvláštní vztah mezi tělesným, mentálním a duchovním. Nalézt fontánu mládí, to znamená vyhovět podmínkám, jejichž splnění vyžadují všechny dimenze naší bytosti, a docílit harmonických vztahů mezi těmito dimenzemi.
Uvažujme nejprve o duchovním rozměru. První přikázání nás nabádá, abychom milovali Boha celým svým srdcem, myslí a duší. Co to znamená milovat Boha? Bůh je láska, Bůh je život. Milovat Boha znamená milovat život. A milovat život znamená milovat to, co životu prospívá, co je dobré pro nás i pro ostatní. Milovat to, co povznáší a prjasňuje náš život, znamená milovat obohacující vlastnosti duch, duše a těla.
Jíme rádi stravu, která nám prospívá, milujeme správný odpočinek, jsme rádi náležitě aktivní a činorodí? Jsme rádi, když naší myslí vede a naplňuje to, co povznáší tělo i ducha? Baví nás práce, jež přináší život, světlo a lásku lidem okolo nás?
Vyzývají-li nás Cayceovy promluvy, abychom se řídili prvním přikázáním, pak v nás chtějí probudit silnou lásku k Nekonečnu. Milujeme univerzálnost a všeobsahující komplexnost Nekonečna? Líbí se nám příslib - mnoha dalších příbytků - za hranicí pozemaského života? Jsme rádi, když do našeho nitra vstoupí Duch, a vede a řídí nás? Milujeme svého bližního? Milujeme ho tak, že bychom za něho dokázali položit život, nebo žít jen pro něj?
Pokud jde o lásku k ostatním, je zajímavé si všimnout, těch několika lidí, kterým Cayce řekl, že již nebude třeba, aby se ve své další inkarnaci vrátili na tuto planetu. Čím byli tito lidé zvláštní, jaké měli vlastnosti? Všem bylo společné, jak praví promluvy.:
že milovali, milovali, milovali, rozdávali, rozdávali, rozdávali, sloužili, sloužili, sloužili - nesobecky, cestou sebeobětování. Líbí se vám vyhlídka života zasvěceného službě ostatním lidem?
Promluvy Edgara Cayce říkají, nejdůležitější zkušeností pro každého je poznání vlastního duchovního ideálu. Znamená to, stanovit si vysoký motivační standard, snažit se probouzet tyto nejvyšší motivy v každé své myšlence, v každém svém činu a měřit těmito vznešenými cíly svá rozhodnutí a soudy. Co říkáme na myšlenku vypěstovat si vytříbený smysl pro ideály a cíle, jímž bychom poměřovali své životy, své myšlenky, postoje a rozhodnutí? Je nám blízká?

Na mentální úrovni je Mysl Stavitel. Zde nehovoříme o intelektu, ale spíše o vlastnostech mysli, zejména o té vlastnosti, která se projevuje představivou silou a vztahuje se nejen k vědomí, ale i k podvědomí a nadvědomí. Roli mysli jako stavitele, také dobře pochopíme, budeme-li pozorovat, jak se v našem životě a na nás samých projeví účinek toho, na co se duševně upneme.
Zabýváme-li se v myšlenkách stále intenzivněji představou zákusku či čokoládovou šlehačkou, která na nás čeká v lednici, budeme pravděpodobně pociťovat stále větší chuť, jíž těžko odoláme. Když se nám to bude stávat pravidelně, brzy uvidíme, jak se plody mysli - stavitele projeví na ručičce váhy.
Pojetí mysli tak, jak je předkládají promluvy Edgara Cayce, však ostatní koncepce předčí svou propracovaností, bohatostí a komplexností. Mysl ve smyslu sil imaginace, jak se o ní hovoří v promluvách, je zvláštním způsobem spojena s hormonální činností epifýzy, podvěsku mozkového. Udržovat epifýzu v činnosti znamená užívat sil představivosti. Tak jako je v makrokosmu Stavitelem, Strůjcem Kristus - jakožto součást Boží Trojice, tak je v mikrokosmu, v trojjedinosti našeho těla, mysli a ducha, stavitelem duše.
Mysl a její fyziologický odraz v epifýze jsou specifickým způsobem spojeny s autonomním nervovým systémem a s podvědomím.
V tomto kontextu možná pochopíme, že výraz - Mysl je stavitel - , se netýká pouze představivých sil vědomé mysli, ale také otevřenosti vůči signálům z podvědomí. Vše, co do nás vstupuje prostřednictvím takovýchto signálů, neuvědomovaných (podprahových) vjemů, nebo co je obsaženo v tom, co si o sobě myslíme nebo říkáme, působí na fungování mysli, na podvědomí i na autonomní nervový systém.
Mysl ve svém vztahu k epifýze a epifýza ve svém vztahu k další žláze, Leydigovým buňkám, mají zvláštní souvislost s procesem, který lze navodit hlubokou meditací. Tento proces je znám jako - probuzení hadí síly ( či sil kundaliní) v duchovních centrech těla.
Probuzení sil kundaliní v endokrinních žlázách našeho těla vrcholí stimulací hypofýzy, která reaguje vysíláním řídících a integračních hormonů do všech buněk těla. Toto vše hraje v procesu omlazování důležitou úlohu.
Nyní jsme poznali jakýsi fyziologický půdorys a s ním spjatý postup, jejíchž prostřednictvím se snad lze dobrat skutečné podstaty onoho v nitru zakotveného archetypu, z nějž vychází naše hledání zdroje, pramene, či fontány mládí. Právě Leydigovy buňky, jež představují druhé ze sedmi duchovních center těla a odpovídají vodnímu elementu, působí jako spouštěcí faktor sil kundaliní. Tyto síly se, jak jsme již řekli, aktivují v hluboké meditaci a probouzejí vyšší vědomí a schopnost uzdravovat a mládnout. A klíčem k vyvolání hadí síly je právě mysl lpící na ideálu.
Zvláštní vztah mezi myslí a duchem spočívá v tom, že díky svému duchu si můžeme zvolit správný ideál, na nějž se pak mysl může upnout. Tak dáme ve svých vnitřních tělesných, mentálních i duchovních strukturách vzniknout a působit těm nejvyšším motivačním silám.
Po fyzické stránce je proces regenerace založen na několika úvahách, které podle Cayceových promluv mají solidní vědecký základ. Promluvy říkají, že veškeré léčitelské schopnosti vycházejí z lidského nitra člověka a že tělo v sobě nese vzor, jak by mělo perfektně fungovat. K popsání podstaty pochodů probíhajících ve fyzickém těle přotom můžeme využít spíše fyzikálního, nežli biologického názvosloví. Základní jednotku těla tvoří atom, na který působí rotační síly. Atom lze ze stavu přirozené rovnováhy vyvést.
Promluvy říkají, že metody tělesného léčení vycházejí ze snahy o obnovení správné rovnováhy rotačních sil atomu. Obnoví-li se rovnováha, budeme mít zdravé atomy, a tedy i zdravé molekuly, zdravé buňky, zdravé tkáně, orgány, a i naše tělo jako celek bude zdravé.
Dále se z promluv dozvídáme, že tělo inklinuje k samoobnovování. Každý orgán má svůj obnovovací cyklus a v konečném důsledku se celé tělo úplně obnovuje, každých sedm let. Pokud tedy důsledně a vytrvale léčíme jakoukoli chorobu, lze ji při správném postupu úplně vyléčit v sedmiletém cyklu.
Nyní si stručně zopakujme úvahu o důležitosti správné asimilaci ( využívání, přeměny látek, vstupujících do těla) a eliminace (vylučování nepotřebného a škodlivého). Konzumace správné stravy správným způsobem, a ve správných kombinacích, při současné pozornosti věnované několika procesům účastným na řádném vyměšování - to všechno je klíč, k prodloužení života. K dosažení tohoto cíle je ovšem z naší strany zapotřebí, ochtota přizpůsobit své stravovací návyky a změnit životní styl - abychom do organismu přijímali a vpouštěli pouze to, co náš život podpoří. Musíme také udržovat své tělo prostřednictvím správné eliminace vnitřně čisté - a na podporu těchto procesů nelitovat sil ani času. Nastal okamžik, kdy jsme dospěli k poznání, proč stárneme a co máme dělat, abychom proces zastavili. Kromě informací z promluv Edgara Cayce existuje i celá řada jiných užitečných myšlenek a podnětů, jichž se ve svém úsilí o zachování dobrého zdraví můžeme přidržet.
Nejdůležitější rozměr všeho našeho snažení, nad nimž bychom se měli zamyslet, však zaznívá v otázce, kterou nám Cayceovy promluvy doslova sahají do svědomí.:
Proč chceme žít déle? Chceme si skutečně prodloužit život proto, abychom mohli přinášet radost, probouzet v sobě ducha a pomáhat ostatním v nouzi? Pokud ano, pak se tedy vydejme na cestu za oním pramenem mládí, který nosíme v sobě.
Často se v promluvách hovoří o tom, že ze všech deseti přikázání, jen jediné obsahuje příslib.:
Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi..-  jaký vztah má úcta k otci a matce k prodloužení našeho života zde na Zemi? Představíme-li si, že otec a matka tu symbolizují Ducha a Zemi, potom budeme-li mít v úctě to, co víme o zákonech ducha a země, prodloužíme si počet svých pozemských dnů. V tomto symbolickém smyslu otec a matka představují to, díky čemu a z čeho nyní žijeme, díky čemu jsme právě takový, jací jsme. Mít je v úctě proto znamená mít úctu ke všemu, co jsme dosud zažili, co jsme se naučili a co nám bylo dáno - od počátku, až do těchto chvil, kdy se probouzí a rozšiřuje naše uvědomění.
Vážit si všech těchto zkušeností znamená žít v souladu se vším, co jsme se naučili a co nám až do tohoto okamžiku procitnutí bylo dáno. Začneme-li dělat to, o čem víme, že to právě teď dělat máme, a budeme-li toužit po tom, abychom směli udělat další krok, buďme si jisti, že nalezneme cestu, která nás dovede k cíli našeho hledání. Kde však začít?

V promluvách se též praví.:
Obraťte se do svého nitra - Neboť, a to mějte na paměti -, vaše tělo je chrámem. On přislíbil, že se tam s vámi setká. Právě tam se s Ním můžete spojit - Nikoli vně (sebe). To co přichází z venčí, odpovídá tomu, co je uvnitř. Jaký je váš vztah k Němu?
 

 

 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz